Ondernemingsgegevens


Artikel 1: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 2: Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendommen op deze website zijn eigendom van Warcobvba. Warcobvba behoudt te alle tijde alle rechten op de door hem gemaakte websites, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en documenten, ook al zijn hier al kosten voor in rekening gebracht.

Bovestaande genoemde zaken mogen enkel met uitdrukkelijke toestemming van Technicwebdesign gebruikt of ter beschikking gesteld worden voor een ander doel dan waarvoor deze door Technicwebdesign aangeleverd zijn.

De verhandelde producten op deze website blijven eigendom van Warcobvba tot de betaling volledig werd uitgevoerd.


Artikel 3: Klantendienst/Klachten

Voor eventuele klachten kan u Warcobvba bereiken op het telefoonnummer +32 56 60 71 08, via e-mail op info@warcobvba.be of per post op het adres Desselgemseweg 52, 8790 Waregem Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden en zullen zo snel mogelijk beantwoord worden binnen een redelijek termijn.


Artikel 4: Privacy/GDPR

De verantwoordelijke voor de verwerking, Warcobvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Warcobvba, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Warcobvba.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze in geen geval doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Warcobvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Warcobvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Artikel 5: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Warcobvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 6: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de zaakvoerder van Warcobvba zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)


Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.De versie van deze algemene voorwaarden dateert van 20/09/2022.1. Iedere overeenkomst wordt aanzien als afgesloten te Waregem.

2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Korting voor contante betaling wordt niet toegestaan. Al de facturen, alsook deze welke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van niet betaling van de vorige. Ingeval van aanvraag tot concordaat, hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk, staking van betaling of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen en uitgevoerde werken onmiddellijk opeisbaar zijn en dat de uitvoering van de lopende bestellingen geschorst wordt.

3. Alle klachten dienen om tegenstelbaar te zijn gemotiveerd te gebeuren uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of de uitvoering der werken via aangetekend schrijven.

4. De vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijn geldt slechts ten indicatieven titel en kan in geen geval als een verplichting beschouwd worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging in de uitvoering welke te wijten is aan overmacht.

5. De goederen blijven eigendom van Warco bvba zolang de verschuldigde som niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen geleverd werden. Het onroerend worden door bestemming of incorporatie doet hieraan geen afbreuk. Wij hebben steeds het recht reeds geleverde goederen terug op te halen.

6. Bij elke levering gaat elke verantwoordelijkheid over op de klant, zelfs bij overmacht.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag is een intrest verschuldigd van 15% per jaar, dit zonder ingebrekestelling.

8. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelleing verhoogd worden met een som gelijk aan 10% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 100€ en dit ten titel van forfaitiaire en conventionele schadevergoeding, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.

9. Bij ontbinding van de overeenkomst door de fout van de klant is betaling verschuldigd van de reeds uitgevoerde werken en alle ingevolge de overeenkomst aangegane verbintenissen met een schadevergoeding van 30% op de waarde van de niet-uitgevoerde werken of de nietgeleverde goederen.

10. Gebruik van siliconen : er wordt altijd de juiste silicone gebruikt betreffende toepassing en ruimte. De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf het moment de silicone werd aangebracht. Wij adviseren uitdrukkelijk de silicone jaarlijks te laten vervangen. Voor normale slijtage of door ouderdom van het produkt kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

11. Verplaatsingsvergoeding : de verplaatsingsuren wordt gerekend in regie. De kilometervergoeding (vervoermiddel) per km. De vergoeding is telkens per gedane interventie, heen en terug, van en naar de gemeenschappelijke zetel.

12. Voor elke betwisting of invordering zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk bevoegd. Wij behouden ons echter steeds het recht voor het geschil te laten beslechten voor de bevoegde Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.De versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden dateert van 29/10/2022.